Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

We Don't Talk About Bruno Lyrics - Encanto Превод на български език (Bulgarian Translation)

We Don't Talk About Bruno Lyrics - Encanto (Bulgarian Translation) Превод на български език

Artist: Encanto (OST) ft Artist: La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz

Also performed By: Skar Productions

Song: We Don't Talk About Bruno

We Don't Talk About Bruno Lyrics - Encanto Превод на български език (Bulgarian Translation)

We don't talk about Bruno, no, no, no

Не говорим за Бруно, не, не, не

We don't talk about Bruno, but

Не говорим за Бруно, но


It was my wedding day

Беше сватбеният ми ден

It was our wedding day

Беше сватбеният ни ден

We were getting ready

Приготвяхме се

And there wasn't a cloud in the sky

И нямаше и облак в небето

No clouds allowed in the sky

Облаците бяха забранени в небето

Bruno walks in with a mischievous grin

Бруно влиза с палава усмивка

Thunder

Гръмотевица

You telling this story or am I?

Ти ли разказваш тази история или аз?

I'm sorry, mi vida, go on

Съжалявам, скъпа, просължи

Bruno says, "It looks like rain"

Бруно казва "Изглежда ще вали"

Why did he tell us?

Защо ни каза?

In doing so, he floods my brain

Казвайки го, залива мозъка ми

Abuela, get the umbrellas

Абуела, вземи чадърите

Married in a hurricane

Женени в ураган

What a joyous day but anyway

Какъв весел ден, но както и да е


We don't talk about Bruno, no, no, no

Не говорим за Бруно, не, не, не

We don't talk about Bruno

Не говорим за Бруно


Hey, grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling

Хей, израстнах, жиеейки в срах от заекването и спъването на Бруно

I can always hear him sort of muttering and mumbling

Постоянно го чувам някак си да мърмори и мрънка

I associate him with the sound of falling sand, ch ch ch

Свързвам го със звука на падащ пясък, ц, ц, ц

It's a heavy lift with a gift so humbling

Голяма тежест е, с толкова смиряваща дарба

Always left Abuela and the family fumbling

Винаги оставяше Абуела и семейството в непохватни опити

Grappling with prophecies they couldn't understand

Захващайки се с предстказания, които не можеха да разберат

Do you understand?

Разбираш ли?

A seven-foot frame, rats along his back

Двуметрова стойка, плъхове по гърба му

When he calls your name it all fades to black

Когато извика името ти, всичко причернява

Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Hey)

Да, вижда сънищата ти и пирува с писъците ти (Хей)


We don't talk about Bruno, no, no, no

Не говорим за Бруно, не, не, не

We don't talk about Bruno

Не говорим за Бруно


He told me my fish would die, the next day, dead (No, no)

Каза ми, че рибата ми ще умре, на следващия ден, умря (Не, не)

He told me I'd grow a gut and just like he said (No, no)

Каза ми, че ще ми порасне коремче и точно както предсказа (Не, не)

He said that all my hair would disappear, now, look at my head (No, no)

Каза, че всичката ми коса ще изчезна, сега погледни главата ми (Не, не)

Your fate is sealed when your prophecy is read

Съдбата ти е запечатана, когато предсказанието е прочетено


He told me that the life of my dreams

Каза ми, че животът на мечтите ми

Would be promised, and someday be mine

Ще бъде обещан и един ден ще е мой

He told me that my power would growКаза ми, че силата ми ще расте

Like the grapes that thrive on the vine (Óye, Mariano's on his way)

Като гроздето, което избуява на лозата (Хей, Мариано идва)

He told me that the man of my dreams

Каза ми, че мъжът на мечтите ми

Would be just out of reach

Ще е на косъм от мен

Betrothed to another

Сгоден за друга

It's like I hear him, now

Сякаш го чувам сега

Hey sis, I want not a sound out of you

Хей, сестичке, не искам и звук от теб

It's like I can hear him now, I can hear him, now

Сякаш мога да го чувя сега, мога да го чуя сега


Um, Bruno

Ъм, Бруно

Yeah, about that Bruno

Да, спрямо Бруно

I really need to know about Bruno

Наистина трябва да знам за Бруно

Gimme the truth and the whole truth, Bruno (Isabela, your boyfriend's here)

Дай ми истината и цялата истина, Бруно (Исабела, гаджето ти е тук)

Time for dinner

Време за вечеря

A seven-foot frame, rats along his back (It was my wedding day, it was our wedding day)

Двуметрова стойка, плъхове по гърба му (Беше сватбеният ми ден, беше сватбеният ни ден)

When he calls your name it all fades to black (We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky)

Когато извика името ти, всичко причернява (Приготвяхме се и нямаше и облак в небето)

Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Bruno walks in with a mischievous grin)

Да, вижда сънищата ти и пирува с писъците ти (Бруно влиза с палава усмивка)

You telling this story or am I?

Ти ли разказваш тази история или аз?


Óye, Mariano's on his way

Хей, Мариано идва

Bruno says, "It looks like rain" (He told me that the man of my dreams would be just out of reach)

Бруно казва "Изглежда ще вали" (Каза ми, че мъжът на мечтите ми ще е на косъм от мен)

In doing so, he floods my brain (Betrothed to another, another)

Казвайки го, залива мозъка ми (Сгоден за друга, друга)

Married in a hurricane (And I'm fine, and I'm fine, and I'm fine, I'm fine)

Женени в ураган (И съм добре, и съм добре, и съм добре, добре съм)

He's here

Тук е

Don't talk about Bruno, no

Не говори за Бруно, не

Why did I talk about Bruno?

Защо говорих за Бруно?

Not a word about Bruno

Нито дума за Бруно

I never shoulda brought up Bruno

Не трябваше да проговарям за Бруно


Songs from Encanto, by LinManuelMiranda, are coming soon to vinyl at Disney Music Emporium.

Walt Disney Animation Studios’ “Encanto” tells the tale of an extraordinary family, the Madrigals, who live hidden in the mountains of Colombia, in a magical house, in a vibrant town, in a wondrous, charmed place called an Encanto. The magic of the Encanto has blessed every child in the family with a unique gift from super strength to the power to heal - every child except one, Mirabel (voice of Stephanie Beatriz). But when she discovers that the magic surrounding the Encanto is in danger, Mirabel decides that she, the only ordinary Madrigal, might just be her exceptional family’s last hope.

Celebrate with Miranda, Beatriz and the rest of the “Encanto” family streaming now on Disney+. 

Instagram: https://www.instagram.com/encantomovie

Twitter: https://www.twitter.com/encantomovie

Facebook: https://www.facebook.com/EncantoMovie

#Encanto #depolyrics


Follow Disney+: 

Disney+: https://www.disneyplus.com/ 

Instagram: https://www.instagram.com/DisneyPlus/ 

Twitter: https://www.twitter.com/DisneyPlus/ 

Facebook: https://www.facebook.com/DisneyPlus/ 


Follow Disney Music: 

Instagram: https://instagram.com/disneymusic 

Twitter: https://twitter.com/disneymusic 

TikTok: https://www.tiktok.com/@disneymusic

Facebook: https://facebook.com/disneymusic


Thank you for reading We Don't Talk About Bruno Lyrics - Encanto Превод на български език (Bulgarian Translation), if you enjoyed this lyrics, I would greatly appreciate it if you can share it.