Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài hát Lyric Translation Calum Scott - You Are The Reason (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

Bài hát Lyric Translation Calum Scott - You Are The Reason (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

The song from his debut album is about relationships that have the power to make us carry on and fight for it - the reason to do everything and forget about things we might think are more important but actually are meaningless when we have someone we deeply love and care about - not only in romantic relationships but also in families. It makes you realize that you only start missing a person when they are gone.

Bài hát Lyric Translation Calum Scott - You Are The Reason (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

[Verse 1]
There goes my heart beating
Trái tim anh đập rộn rã
'Cause you are the reason
Và người chính là lý do
I'm losing my sleep
Anh thao thức mỗi đêm
Please come back now
Xin hãy trở về bên anh đi
There goes my mind racing
Tâm trí anh rối bời
And you are the reason
Và lý do vẫn là em
That I'm still breathing
Để anh vẫn giữ hơi thở này
I'm hopeless now
Giờ anh đang rất vô vọng

[Chorus]
I'd climb every mountain
Anh sẽ trèo mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và vượt qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được ở bên em thôi
And fix what I've broken
Và để hàn gắn những lần anh lầm lỗi
Oh, 'cause I need you to see
Oh vi' anh muô'n em thâ'y
That you are the reason
Rằng em chính là lý do

[Verse 2]
There goes my hands shaking
Đôi tay anh run rẩy
And you are the reason
Và lý do vẫn là em
My heart keeps bleeding
Trái tim anh vẫn đang rỉ máu
I need you now
Anh cần em bây giờ
And if I could turn back the clock
Nếu anh có thể quay ngược thời gian
I'd make sure the light defeated the dark
Anh sẽ làm mọi cách để ánh sáng xua tan đi bóng đêm
I'd spend every hour, of every day
Anh sẽ dành từng giờ, trong từng ngày
Keeping you safe
Để bảo vệ em

[Chorus]
And I'd climb every mountain
Và anh sẽ trèo mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và vượt qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được ở bên em thôi
And fix what I've broken
Và để hàn gắn những lần anh lầm lỗi
Oh, 'cause I need you to see
Oh vi' anh muô'n em thâ'y
That you are the reason
Rằng em chính là lý do

[Bridge]
I don't wanna fight no more
Anh không muốn chiến đấu nữa
I don't wanna hide no more
Anh không muốn trốn tránh nữa
I don't wanna cry no more
Anh không muốn khóc nữa
Come back I need you to hold me (You are the reason)
Quay về đi anh cần em giữ anh lại (Em chính là lý do)
Be a little closer now
Gâ'n hơn một chu't nữa
Just a little closer now
Chỉ một chút thôi
Come a little closer
Lại gần một chút
I need you to hold me tonight
Anh cần em giữ anh lại đêm nay

Bài hát Lyric Translation Calum Scott - You Are The Reason (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam

[Chorus]
I'd climb every mountain
Anh sẽ trèo mọi ngọn núi
And swim every ocean
Và vượt qua mọi đại dương
Just to be with you
Chỉ để được ở bên em thôi
And fix what I've broken
Và để hàn gắn những lần anh lầm lỗi
'Cause I need you to see
Vì anh cần em nhìn thấy
That you are the reason
Rằng em chính là lý do

Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Bài hát Lyric Translation Calum Scott - You Are The Reason (Vietnamese Lyrics Translation) Bản dịch Việt Nam. Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.