Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Երգի խոսքերի թարգմանություն Calum Scott - You Are The Reason (Armenian Lyrics Translation)

Երգի խոսքերի թարգմանություն Calum Scott - You Are The Reason (Armenian Lyrics Translation)

The song from his debut album is about relationships that have the power to make us carry on and fight for it — the reason to do everything and forget about things we might think are more important but actually are meaningless when we have someone we deeply love and care about — not only in romantic relationships but also in families. It makes you realize that you only start missing a person when they are gone. It makes you realize that you only start missing a person when they are gone.


Երգի խոսքերի թարգմանություն Calum Scott - You Are The Reason (Armenian Lyrics Translation)
DEPOLYRICS COM

[Verse 1]
There goes my heart beating
Իմ սիրտը բաբախում է
'Cause you are the reason
Որովհետև դու ես պատճառը
I'm losing my sleep
Ես կորցնում եմ քունս
Please come back now
Խնդրում եմ, վերադարձիր
There goes my mind racing
Իմ մտքերը խճճվում են
And you are the reason
ԵՒ դու ես պատճառը
That I'm still breathing
Որ ես էլի շնչում եմ
I'm hopeless now
Ես անհույս եմ հիմա

[Chorus]
I'd climb every mountain
Ես կհաղթահարեի ամեն բարձրունք
And swim every ocean
ԵՒ լողալով կանցնեի ամեն օվկիանոս
Just to be with you
Միայն լինեի քեզ հետ
And fix what I've broken
ԵՒ կարգավորել այն ' ինչը ջարդել էի
Oh, 'cause I need you to see
Օհ, որովհետև ինձ պետք է, որ դու տեսնես
That you are the reason
Որ դու ես պատճառը

[Verse 2]
There goes my hands shaking
Իմ ձեռքերը դողում են
And you are the reason
ԵՒ դու ես պատճառը
My heart keeps bleeding
Իմ սիրտը շարունակում է արյունահոսել
I need you now
Հիմա դու ինձ պետք ես
And if I could turn back the clock
ԵՒ եթե կարողանաի ժամանակը հետ դարձնել
I'd make sure the light defeated the dark
Ես կհամոզվեի, որ լույսը հաղթեց խավարին
I'd spend every hour, of every day
Ես կօգտագործեի ամեն ժամ - ամեն օրից
Keeping you safe
Որպեսզի դու անվտանգ լինես

[Chorus]
And I'd climb every mountain
ԵՒ ես կհաղթահարեի ամեն բարձրունք
And swim every ocean
ԵՒ լողալով կանցնեի ամեն օվկիանոս
Just to be with you
Միայն լինեի քեզ հետ
And fix what I've broken
ԵՒ կարգավորել այն ' ինչը ջարդել էի
Oh, 'cause I need you to see
Օհ, որովհետև ինձ պետք է, որ դու տեսնես
That you are the reason
Որ դու ես պատճառը

[Bridge]
I don't wanna fight no more
Ես էլ չեմ ուզում պայքարել
I don't wanna hide no more
Ես ել չեմ ուզում թաքցնել
I don't wanna cry no more
Ես ել չեմ ուզում լացել
Come back I need you to hold me (You are the reason)
Վերադարձիր, դու պետք ինձ ամուր բռնես (Դու ես պատճառը)
Be a little closer now
Միքիչ մոտ եղիր հիմա
Just a little closer now
Ուղղակի միքիչ մոտ
Come a little closer
Միքիչ մոտ եկ
I need you to hold me tonight
Ինձ պետք, որ ամուր բռնես ինձ այս գիշեր 

Երգի խոսքերի թարգմանություն Calum Scott - You Are The Reason (Armenian Lyrics Translation)

[Chorus]
I'd climb every mountain
Ես կհաղթահարեի ամեն բարձրունք
And swim every ocean
ԵՒ լողալով կանցնեի ամեն օվկիանոս
Just to be with you
Միայն լինեի քեզ հետ
And fix what I've broken
ԵՒ կարգավորել այն ' ինչը ջարդել էի
'Cause I need you to see
Որովհետև ինձ պետք է որ դու տեսնես
That you are the reason
Որ դու ես պատճառը 
Click for Watching Videos on YouTube

Thank you for reading Երգի խոսքերի թարգմանություն Calum Scott - You Are The Reason (Armenian Lyrics Translation). Don't forget to SHARE THIS POST, to let your friends also know the video clip and the lyrics.

#CalumScott
#ArmenianLyrics
#YouAreTheReason
#DepoLyrics


Download Calum Scott - You Are the Reason 


Follow Calum Scott